Doorlopende tekst van de statuten van de te Delft gevestigde vereniging: Huismuziek, afdeling Delft, na akte van statutenwijziging d.d. 12 april 1996 verleden voor mr J.W. Meuter, notaris te ’s-Gra­venhage

 

----------------------- NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Huismuziek, afdeling Delft,   hierna te noemen: de vereniging, en heeft haar zetel te Delft.

 

---------------------------- DUUR

Artikel 2.

De vereniging is een afdeling van de vereniging: Huismuziek, Vereniging voor muziek en instrumentenbouw, statutair geves­tigd te Utrecht, hierna te noemen: "Huismuziek".

Te rekenen vanaf heden wordt de vereniging geacht te zijn opgericht voor onbepaalde tijd.

---------------------------- DOEL

Artikel 3.

De vereniging is opgericht om plaatselijk en regionaal de doelstellingen van "Huismuziek" te realiseren.

-------------------------- MIDDELEN

Artikel 4.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door één of meer van onderstaande activiteiten:

a.  het musiceren in regelmatig bijeenkomende speelgroepen;

b.  het organiseren van bijeenkomsten voor bouwers van muziekinstrumenten;

c.  het organiseren van grotere muziekbijeenkomsten;

d.  het vormen en begeleiden van kleinere groepen;

e.  al het overige dat dienstig is aan realisering van de doelstelling.

------------------------ LIDMAATSCHAP 

Artikel 5.

1. Toelating

a.  lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijke per­soon, mits hij of zij het in artikel 3 van deze statuten gestelde doel onderschrijft;

b.  het bestuur van de vereniging kan aan de - in artikel 7 van deze statuten bedoelde - ledenvergadering van de vereniging voorstellen doen tot het instellen van een buitengewoon lidmaatschap en erelidmaatschap, beide onder nader in het huishoudelijk reglement omschreven te stellen voorwaarden;

c.  de buitengewone leden betalen jaarlijks een door de ledenvergadering vast te stellen contributie;

d.  het bestuur van de vereniging kan ook anderen dan (bui­tengewone) leden, onder nader te stellen voorwaarden, toelaten tot de activiteiten van de vereniging;

e.  Het lidmaatschap is persoonlijk.

2. Contributie

De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, welke door de ledenvergadering wordt vastgesteld. Het bestuur van de vereniging kan in bijzondere gevallen besluiten tot gehele danwel gedeeltelijke ontheffing van deze verplichting.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een vereni­gingsjaar eindigt, is desniettemin de jaarlijkse contribu­tie voor het geheel verschuldigd.

--------------------- EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 6.

Het (buitengewone) lidmaatschap van de vereniging eindigt door:

a.  opzegging door het lid, hetwelk schriftelijk dient te geschie­den tegen het einde van een verenigingsjaar met een opzegtermijn van vier weken. Een lid kan echter zijn lidmaat­schap onmid­dellijk beëindigen indien redelijker­wijs niet van hem gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

b.  overlijden van het lid; overgang krachtens erfrecht is niet toegelaten;

c.  opzegging door het bestuur van de vereniging, wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door deze statuten aan het lidmaatschap gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

d.  ontzetting door het bestuur wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereni­ging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Opzegging door de vereniging, alsook ontzetting, ge­schiedt door het bestuur, dat een lid ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk in kennis stelt van het betreffende besluit onder vermelding van de datum waartegen is opgezegd of ontzet.

Het lid heeft gedurende één maand na de ontvangst van de kennisgeving recht van beroep op de algemene vergadering; dit recht van beroep moet in de kennisgeving worden vermeld.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

---------------------- LEDENVERGADERING

Artikel 7.

1. Agendering

Tenminste éénmaal per jaar schrijft het bestuur een ledenver­gadering uit, welke moet worden gehouden binnen zes maanden na afloop van het vorige boekjaar.

De agenda van de vergadering wordt tenminste twee weken van tevoren aan alle leden van de vereniging toegezonden.

In ieder geval worden voor deze jaarlijkse ledenvergadering de volgende punten geagendeerd:

-   het jaarverslag van de secretaris over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid en het financiële jaarverslag van de penningmeester met de balans en de staat van baten en lasten met een toelich­ting;

-   het verslag en advies van de kascommissie;

-   een activiteitenplan;

-   de begroting;

-   de voorziening in eventuele vacatures in bestuur of kascommissie.

2. Stemrecht

Ieder lid van de vereniging heeft stemrecht; stemmen bij volmacht is niet mogelijk. Over zaken wordt mondeling ge­stemd, over personen kan schriftelijk gestemd worden wanneer één der leden dat wenst. Een voorstel wordt geacht te zijn aangenomen, wanneer de meerderheid der aanwezige leden zich voor dat voorstel uitspreekt, voorzover in deze statuten niet anders is bepaald.

Bij het staken der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij het staken der stemmen over personen beslist het lot.

3. Ledenvergadering op verzoek van leden

Het bestuur is verplicht om een ledenvergadering te beleggen, indien ten minste vijf leden hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur, onder opgave van de agenda der vergadering, vermeldende de te bespreken punten. Een derge­lijke vergadering wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na indiening van het verzoek belegd.

De agenda van deze vergadering wordt tenminste twee weken van tevoren aan alle leden van de vereniging toegezonden.

---------------- HET BESTUUR VAN DE VERENIGING

Artikel 8.

1. Het bestuur

a.  het bestuur van de vereniging wordt gevormd door tenmin­ste drie personen, welke worden benoemd en ontslagen door de ledenvergadering;

b.  verkiesbaar voor het lidmaatschap van het bestuur zijn leden, welke voorgedragen worden door het bestuur of door tenminste drie leden;

c.  de voorzitter wordt in functie gekozen; het bestuur verdeelt onderling de overige functies, waarbij de functies van penningmeester en secretaris bij voorkeur niet in één persoon verenigd zijn;

d.  de leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn niet meer dan tweemaal herkies­baar;

e.  De vereniging wordt vertegenwoor­digd door haar bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter en de secretaris gezamenlijk. De vertegen­woordigingsbe­voegdheid van elk van hen kan in geval van afwezigheid of verhindering door een ander lid van het bestuur worden  overgenomen.

2. Voorzitter

De voorzitter is belast met de voorbereiding en leiding van de vergaderingen. Voorts draagt hij zorg voor het beheer van de bezittingen, niet zijnde geldmiddelen, van de vereniging.

3. Secretaris

De secretaris draagt zorg voor de verslaglegging van de vergaderingen, alsmede de correspondentie en niet-financiële administratie; daarnaast draagt de secretaris zorg voor het samenstellen van het jaarplan en het jaarverslag.

4. Penningmeester

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en verzorgt de daarbij behorende administratie op deugdelijke wijze; daarnaast is de penningmeester belast met het samen­stellen van de begroting en het financiële jaarverslag.

5. Einde lidmaatschap bestuur

Een bestuurder houdt op lid van het bestuur te zijn:

a.  bij het aflopen van de totale zittingsperiode, tenzij de ledenvergadering anders beslist;

b.  indien hij vrijwillig aftreedt;

c.  bij beëindiging van het lidmaatschap als in artikel 6 omschreven.

6. Bestuursbevoegdheid

Indien het bestuur niet voltallig is, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van het bestuur om in de vacature te doen voorzien.

--------------------------- BOEKJAAR

Artikel 9.

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalender­jaar.

------------------------ KASCOMMISSIE

Artikel 10.

a.  door de ledenvergadering wordt een kascommissie benoemd, bestaande uit twee leden, die geen lid mogen zijn van het bestuur. De leden van de kascommissie worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn niet meer dan twee maal herkiesbaar;

b.  telkenjare treedt één der leden van de kascommissie af;

c.  de kascommissie verricht alle werkzaamheden die zij nodig acht om namens de leden het financieel beheer van het bestuur te controleren. In de ledenvergadering brengt zij verslag uit van haar activiteiten en advi­seert zij de ledenvergadering over het verlenen van décharge aan het bestuur.

------------------------ GELDMIDDELEN

Artikel 11.

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

-   bijdragen van leden en deelnemers in de kosten van activiteiten;

-   contributies of andere bijdragen van leden of buitenge­wone leden;

-   donaties;

-   subsidies;

-   eventuele andere inkomsten.

-------------------------- DONATEURS

Artikel 12.

Donateurs kunnen zijn natuurlijke personen en rechtsperso­nen die zich als zodanig kenbaar maken aan het bestuur en zich verplichten regelmatig een bijdrage te betalen.

-------------------- LEIDING ACTIVITEITEN

Artikel 13.

De leiding van de in artikel 4 genoemde activiteiten berust bij één of meer personen die beschikken over een muziekvakdi­ploma of een anderszins relevante opleiding en/of ervaring, één en ander ter uitsluitende beoordeling aan het bestuur.

------------- RELATIE VERENIGING EN "HUISMUZIEK"

Artikel 14.

a.  de vereniging is als afdeling aangesloten bij "Huismu­ziek";

b.  de onderlinge relatie tussen de vereniging en "Huismu­ziek" wordt in een afzonderlijk bij de statuten van "Huismu­ziek" behorend reglement vastgelegd;

c.  de vereniging verplicht zich tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage aan "Huismuziek", waarvan de hoogte wordt bepaald door de richtlijnen, zoals aangegeven in het onder punt b. van dit artikel bedoelde reglement;

d.  het bestuur van "Huismuziek" is bevoegd om de activitei­ten van de vereniging te toetsen aan de doelstellingen van "Huismuziek"; teneinde een dergelijke toetsing door "Huismuziek" mogelijk te maken, verplicht de vereniging zich om:

    -  jaarlijks en voor aanvang van een nieuw verenigings­jaar danwel activiteitenseizoen, een jaarplan en de daarbij behorende begroting ter kennis van het be­stuur van "Huismuziek" te brengen;

    -  binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar het bestuur van "Huismuziek" verslag te doen van haar activiteiten, alsmede van het door de vereniging gevoerde financiële beleid;

    -  "Huismuziek" de agenda en de eventuele overige stuk­ken van de door de vereniging jaarlijks te houden ledenvergadering tenminste twee weken van tevoren toe te zenden;

    -  regelmatig contact te onderhouden met het bestuur van "Huismuziek" en zich te laten vertegenwoordigen op de voor de vereniging relevante bijeenkomsten, welke "Huismuziek" belegt;

e.  de statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van "Huismuziek".

------------------ WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Artikel 15.

1.  Voorstellen tot wijziging van de statuten kunnen worden ingediend door het bestuur van de vereniging of door tenminste tien leden.

2.  Een voorstel tot wijziging, alsmede de zakelijke weerga­ve van de voorgestelde wijzigingen en een eventuele toelichting op het voorstel, worden vermeld op de agenda van de eerstvolgende ledenvergadering.

3.  Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

4.  Tot wijziging van de statuten wordt besloten, wanneer tenminste twee/derde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen voor het wijzigingsvoorstel wordt uitgebracht. Wordt de vereiste meerderheid niet bereikt, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

5.  Een besluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van het bestuur van "Huismuziek".

6.  De wijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt; uit die akte dient te blijken van de goedkeuring als in het vorige lid be­doeld.

---------------- ONTBINDING VAN DE VERENIGING

Artikel 16.

1.  De vereniging kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van een speciaal daartoe bijeengeroe­pen ledenvergadering. De leden 2 en 3 van het vorige artikel zijn van overeenkomstige toepassing. Een besluit in deze zin kan worden genomen op een vergadering waarop tenminste de helft van het totale aantal ingeschreven leden van de vereniging aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

2.  Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is wordt een nieuwe ledenvergadering uitgeschreven. Deze kan niet eerder dan drie weken en niet later dan zes weken na de eerstgenoemde vergadering plaatsvinden.

    Wanneer een tweede vergadering tot ontbinding van de vereniging gehouden wordt, kan een besluit genomen worden met tenminste een twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen.

3.  Een besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring van het bestuur van "Huismuziek".

------------------------- VEREFFENING

Artikel 17.

Bij ontbinding van de vereniging vervallen de bezittingen aan "Huismuziek" en indien en voorzover deze daarop geen prijs stelt aan een door de ledenvergadering vast te stellen doel van algemeen maatschappelijk nut.

De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding anders is besloten.

------------------------ REGLEMENTEN

Artikel 18.

De algemene ledenvergadering kan reglementen vaststellen; deze mogen niet in strijd zijn met de statuten en/of regle­menten van "Huismuziek".

------------------------- ONVOORZIEN

Artikel 19.

In alle gevallen waarin deze statuten en eventuele reglemen­ten niet voorzien, beslist het bestuur van de vereniging.