Huishoudelijk Reglement van Huismuziek Afdeling Delft

 

Artikel 1         Begripsbepalingen

 

1.       Voorzover niet anders vermeld hebben de hieronder opgesomde termen de erachter vermelde betekenis:

a)                  Huismuziek: de vereniging “Huismuziek, Vereniging voor muziek en instrumentenbouw" statutair gevestigd te Ohé en Laak.

b)                  Afdeling: de vereniging als bedoeld in artikel 1 van de Statuten van Huismuziek, Afdeling Delft.

c)                  Statuten: de Statuten van Huismuziek, Afdeling Delft.

d)                  Bestuur: het bestuur van de sub b in dit lid bedoelde vereniging.

e)                  Lid: een lid van de sub b in dit lid bedoelde vereniging.

f)                   Speelgroepleiding: de personen die krachtens een daartoe gesloten overeenkomst als dirigent van één of meer speelgroepen optreden.

g)                  Speelgroepleid(st)er: één van de personen bedoeld onder sub f.

h)                  Contactpersoon: een als zodanig door het bestuur benoemd lid in elk van de speelgroepen.

 

Artikel 2         Van het lidmaatschap

 

1.                   Deelname aan activiteiten van de afdeling staat, tenzij in dit reglement anders wordt bepaald, slechts open voor leden van de afdeling.

2.                   Aanmelding voor het lidmaatschap van de afdeling geschiedt schriftelijk bij de secretaris van de afdeling.

3.                   Een aspirant-lid kan na de in het voorgaande lid bedoelde aanmelding zonder enige verplichting voor afdeling of aspirant-lid bij wijze van proef deelnemen aan drie speelgroepbijeenkomsten.

4.                   Na afloop van de in het voorgaande lid bedoelde proefperiode beslist het bestuur van de afdeling, gehoord de speelgroepleiding, over het al dan niet plaatsen van het aspirant-lid in één van de speelgroepen.

5.                   Tenzij een aspirant-lid zich terugtrekt vóór afloop van de hierboven bedoelde proefperiode, dan wel het bestuur negatief beslist over plaatsing, gaat het lidmaatschap in op de eerste van de maand volgend op de afloop van de proefperiode.

6.                   Aan het eind van elk verenigingsjaar wordt het lidmaatschap geacht te zijn verlengd met een jaar, tenzij het lid uiterlijk één maand tevoren te kennen heeft gegeven het lidmaatschap niet te willen voortzetten.

7.                   Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de secretaris van de afdeling.

8.                   Het buitengewoon lidmaatschap kan op voordracht van het afdelingsbestuur door de ledenvergadering worden toegekend aan instellingen die naar de mening van het afdelingsbestuur door hun activiteiten de doelstellingen van Huismuziek helpen bevorderen.

9.                   Het erelidmaatschap kan op voordracht van het afdelingsbestuur door de ledenvergadering worden toegekend aan personen of instellingen die zich buitengewoon verdienstelijk voor de afdeling hebben gemaakt.

10.               Het bestuur van de afdeling kan bijzondere activiteiten van de afdeling onder voor elke gelegenheid nader vast te stellen voorwaarden openstellen voor anderen dan leden.

 

Artikel 3         Van de rechten en plichten der leden  

 

1.                   Leden verplichten zich door hun lidmaatschap de repetities van hun speelgroep(en) bij te wonen, tenzij bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten.

2.                   Leden verplichten zich van verhindering tot het bijwonen van repetities van te voren mededeling te doen aan de speelgroepleid(st)er of aan de contactpersoon (of een ander lid) van de speelgroep.

3.                   Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door de speelgroepleiding, wordt alle door een speelgroep gebruikte muziek, zij het in origineel of in kopie, aan de leden in bruikleen ter beschikking gesteld.

4.                   Leden zijn verplicht op eerste daartoe strekkend verzoek van de speelgroepleid(st)er de hun in bruikleen verstrekte muziek terug te geven.

5.                   De hoogte van de door leden en buitengewone leden te betalen contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering, op een daartoe strekkend voorstel van het bestuur.

6.                   De vastgestelde contributie loopt van 1 juli t/m 30 juni en wordt geïnd in twee gelijke termijnen.

7.                   De contributie dient uiterlijk één maand na ingang van een termijn voldaan te zijn.

8.                   De organisatie van bijzondere activiteiten dient kostendekkend te zijn.

9.                   Het bestuur is gerechtigd om in bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van het bestuur, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de contributieplicht te verlenen.

10.               Leden die in de loop van een verenigingsjaar lid worden, betalen voor de rest van het lopende jaar een door de penningmeester vast te stellen evenredig deel van de jaarcontributie.

 

Artikel 4         Van de speelgroepen  

 

1.                   Oprichting en opheffing van speelgroepen geschieden bij besluit van de ledenvergadering op voorstel van het bestuur en gehoord de speelgroepleiding.

2.                   De samenstelling van de speelgroepen wordt geregeld door de speelgroepleiding in overleg met de erbij betrokken leden en onder instemming van het bestuur.

3.                   Onverminderd het bepaalde in het vorige lid wordt jaarlijks door de speelgroepleiding bezien of wijziging in de samenstelling van de speelgroepen nodig is, dan wel, indien er door leden wijziging gewenst wordt, of deze mogelijk is.

4.                   Reguliere speeldata en speeltijden van de speelgroepen worden vastgesteld door het bestuur in overleg met de speelgroepleiding onder instemming van de ledenvergadering.

 

Artikel 5         Van de instrumenten  

 

1.                   De in het bezit van de afdeling zijnde instrumenten kunnen worden verhuurd of uitgeleend aan leden onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in een daartoe door het bestuur opgesteld en zowel namens het bestuur als de huurder of lener te ondertekenen contract.

2.                   De huurtarieven van de instrumenten worden vastgesteld door het bestuur; de huurpenningen dienen uitsluitend ter dekking van de kosten van afschrijving, verzekering en onderhoud.

 

Artikel 6         Van de ledenvergadering  

 

1.                   Datum, plaats en tijd en agenda van een op initiatief van het bestuur belegde ledenvergadering worden ten minste twee weken van te voren aan de leden bekend gemaakt op een door het bestuur te bepalen wijze.

2.                   Stukken behorend bij de agenda van een in het vorige lid bedoelde vergadering dienen uiterlijk één week vóór deze vergadering in het bezit van de leden zijn.

3.                   Tijdens een ledenvergadering kunnen geen besluiten worden genomen over andere punten dan vermeld op de agenda voor die vergadering.

4.                   Besluiten van een ledenvergadering zijn slechts dan rechtsgeldig indien behalve de bestuursleden ten minste een derde deel van de leden ter vergadering aanwezig is.

5.                   Indien ten gevolge van het bepaalde in het voorgaande lid ten aanzien van enig punt over enig voorstel geen besluit kan worden genomen, is het bestuur gerechtigd een nieuwe vergadering uit te schrijven waarop dit punt opnieuw wordt geagendeerd en het desbetreffende voorstel opnieuw in stemming wordt gebracht. Besluiten genomen in deze vergadering zijn rechtsgeldig ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden.

6.                   Tenzij anders bepaald in de statuten en onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, worden besluiten genomen bij gewone meerderheid. Indien bij stemming over enig voorstel de stemmen staken, wordt dit voorstel geacht te zijn verworpen.

7.                   De ledenvergaderingen kunnen worden bijgewoond door de speelgroepleid(st)ers; zij hebben in deze vergaderingen uitsluitend spreekrecht.

 

Artikel 7         Van het bestuur  

 

1.                   Het bestuur telt ten hoogste vijf leden.

2.                   Het bestuur vergadert zo vaak als het dit noodzakelijk acht.

3.                   In een bestuursvergadering kunnen slechts besluiten worden genomen, indien naast de voorzitter en de penningmeester ten minste één ander lid aanwezig is.

4.                   Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid worden besluiten in een bestuursvergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuursleden. Bij het staken der stemmen beslist de stem van de voorzitter.

5.                   Het bestuur stelt jaarlijks een rooster van aftreden op en legt dit ter goedkeuring voor aan de ledenvergadering. Voorzitter en penningmeester treden in dit rooster niet gelijktijdig af.

6.                   Voorzitter en penningmeester zijn elk afzonderlijk gerechtigd ten behoeve van de afdeling te beschikken over geldbedragen van ten hoogste €250,- per keer. Twee bestuursleden, waaronder in elk geval de penningmeester, zijn gezamenlijk bevoegd ten behoeve van de afdeling te beschikken over geldbedragen van ten hoogste €500,- per keer.

7.                   Het bestuur voert zo vaak als het zulks noodzakelijk acht, dan wel op verzoek van één of meer speelgroepleid(st)ers, doch ten minste eenmaal per jaar, werkoverleg met de speelgroepleiding.

 

Artikel 8         Van het verenigingsjaar  

 

Het verenigingsjaar is gelijk aan het boekjaar en loopt telkens van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 9         Van de speelgroepleiding  

 

1.                   Aanstelling van een speelgroepleid(ster) t.b.v. een speelgroep gebeurt door het bestuur gehoord de speelgroep.

2.                   Rechten en plichten van speelgroepleiding zijn vastgelegd in een door het bestuur in overleg met de speelgroepleiding opgesteld contract.

 

Artikel 10       Van geschillen

 

In geval van een blijvend geschil met het bestuur kan een lid of speelgroepleid(st)er een bindende uitspraak in dit geschil vragen van een speciaal voor dit doel in te stellen arbitragecommissie. Deze arbitragecommissie wordt ingesteld bij besluit van de ledenvergadering en bestaat uit drie afdelingsleden, waarvan er één wordt voorgedragen door het bestuur, één door het lid in kwestie en één door de ledenvergadering.

 

Artikel 11       Slotbepalingen  

 

1.                   Onverminderd het in het voorgaande artikel bepaalde, beslist het bestuur in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

2.                   Voor wijziging van dit reglement geldt hetzelfde als bepaald in artikel 15, leden 1 tot en met 4 van de statuten ten aanzien van wijziging van die statuten.

3.                   Dit reglement is vastgesteld in de ledenvergadering van 19-2-2003 en gaat in op dezelfde datum.