Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN HUISMUZIEK, AFDELING DELFT

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Huismuziek, afdeling Delft  (hierna: “Huismuziek Delft” ) verwerkt van haar (ere-)leden, donateurs, of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Huismuziek Delft, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Huismuziek Delft verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Huismuziek Delft, KvK nummer:40398598.

De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via secretaris@huismuziekdelft.nl

2. Welke gegevens verwerkt Huismuziek Delft en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. voor- en achternaam,  geslacht.
  2. adresgegevens, postadres.
  3. telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen).
  4. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts.

2.2 Huismuziek Delft verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
  2. je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Huismuziek Delft;
  3. je naam en (e-mail)adres wordt gebruikt om betalingen, bv. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Je naam, (e-mail)adres en telefoonnummer wordt zo lang als nodig is voor het realiseren van  de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld en worden bijv. gebruikt om je te vragen naar ervaringen en om je te informeren  over de ontwikkelingen van Huismuziek Delft.

2.4 Beeldmateriaal van (openbare) optredens wordt gebruikt voor niet-commerciële publiciteitsdoeleinden.

3. Bewaartermijnen

Huismuziek Delft verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en zo lang als nodig is voor het realiseren van de doelen, waarvoor de gegevens zijn verzameld. Daarna  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Huismuziek Delft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van Huismuziek Delft kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Huismuziek Delft zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Huismuziek Delft  je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie secretaris@huismuziekdelft.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website www.huismuziekdelft.nl bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.